Kód oboru: 23-43-L/51

Délka studia: 2 roky - denní studium, 3 roky - dálkové studium

Základní podmínky přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském oboru, případně obsahově příbuzném oboru.

Ukončení studia a certifikace: maturitní zkouška - maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru

Prohloubení a rozšíření znalostí, které žáci získali ve tříletém učebním oboru se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojírenství.

Možnosti dalšího studia

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

Poznámky oboru:

  • možnost pro úspěšné absolventy tříletých oborů vystudovat maturitní obor ihned po získání výučního listu

Učební plán

    1. ročník 2. ročník Celkem
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 6
Cizí jazyk AJ/NJ 3 3 6
Dějepis D 2   2
Občanská nauka ON   1 1
Matematika M 3 3 6
Fyzika F 2 1 3
Informační a kom. technologie IKT 1 2 3
Tělesná výchova TV 1 1 2
Ekonomika E 2 2 4
Technická mechanika TME 2 2 4
Technické měření TMŘ 1 1 2
Stroje a zařízení SZ 2 2 4
Technologie T 2 3 5
CAD systémy CDS 2 2 4
Ekologie EK 1   1
Právo P 2 2 4
Celkem   29 28 57