Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Obor má dvě zaměření:

Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako:

 • programátor
 • technik se zaměřením na ELE, ICT
 • technik řídicích systémů
 • technik automatizačních systémů
 • technik silnoproudých zařízení
 • energetik
 • projektant
 • podnikatel v oblasti ELE
 • elektrotechnik
 • elektrotechnik technolog

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

 • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
 • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
 • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.