ŠVP: Technické gymnázium

Délka a forma vzdělávání: denní studium 4 roky.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Možné pracovní uplatnění

Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako technik:

 • technolog;
 • konstruktér;
 • operátor výpočetní techniky;
 • programátor;
 • správce aplikací.

Možnosti dalšího terciárního vzdělávání

Absolvent je během studia oboru Technické gymnázium připraven k dalšímu terciárnímu studiu na technických vysokých školách, nebo vyšších odborných školách technického zaměření. Disponuje znalostí dvou cizích jazyků. Zná pravidla standardizace a normalizace v technických aplikacích. Má základní znalost ekonomických principů.

Předpokládané výsledky vzdělávání v oblasti výkonu profese

Má odborné kompetence uplatnitelné přímo na trhu práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, které předpokládají znalosti technického směru. Umí efektivně pracovat s prostředky moderních komunikačních a informačních technologií. Umí řešit jednodušší programátorské problémy. Dovede tvořivě vyvíjet nebo upravovat internetové stránky. Ovládá základní úlohy při práci s CAD systémy, zná základy programování CNC strojů a mechatroniky.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

 • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
 • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Studijní obor mohou studovat žáci s určitým zdravotním postižením. Podle druhu postižení budou ze strany školy vytvořeny vhodné podmínky pro odstranění znevýhodnění žáka. Obor mohou studovat žáci s následujícím postižením:

 • s tělesným postižením;
 • se zrakovým postižením;
 • s postižením sluchu a vadami řeči;
 • se specifickými vývojovými poruchami učení.

 

Učební plán


 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk 1 1 1.5 2 5.5
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka   1 1 1 3
Dějepis 2       2
Fyzika 3 3 2 2 10
Chemie 2 2 2 1 7
Biologie a ekologie 2 1     3
Matematika 3 3 3 3 12
Literatura a umění 1 1 1.5 2 5.5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a kom. tech. 3 3 2 2 10
Ekonomika     1 2 3
Odborná praxe   2 týdny 2 týdny   4 týdny
Aplikovaná matematika     2 1 3
Praxe 3 3 3   9
Technická dokumentace 1 2     3
Základy elektrotechniky 2       2
Počítačové sítě     1 2 3
Databáze       2 2
Programování     1 2 3
Počítačová grafika 2 2     4
Technická angličtina   1     1
Technická němčina   1     1
CAD systémy       2 2
Deskriptivní geometrie   2 2   4
Základy mechatroniky     3 2 5
Celkem za týden 33 34 34 34 135