Umělecký obor - koná se talentová zkouška

Typické pracovní činnosti, pozice či povolání

Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako:

  • průmyslový designér
  • propagační technik
  • propagační technolog
  • návrhář
  • podnikatel v oblasti průmyslového designu

Předpokládané výsledky vzdělávání

V oblasti výkonu profese

Absolvent školního oboru vzdělávání Průmyslový design je po odpovídající době zapracování připraven pro výkon středních technickohospodářských funkcí zejména v oblasti průmyslového designu a v dalších příbuzných oborech.

Absolvent je připraven pracovat samostatně i v týmu, soustavně se sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj ve svém oboru a oborech příbuzných. Dále si během studia osvojil dovednosti používat vědecky fundované metody práce na odpovídající odborné úrovni a cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání v souladu s právními normami společnosti a zásadami demokracie.

V oblasti dalšího terciálního vzdělávání

Je připraven ke studiu všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na výpočetní techniku a informační technologie v oblasti průmyslového designu. Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

  • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
  • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
  • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
  • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
  • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.