• Školné: 3 000 Kč / rok
  • Kód vzdělávacího program: 53-41-N/11
  • Délka a forma vzdělávání: 3 roky – denní i kombinovaná
  • Dosažený stupeň vzdělávání: ukončeno titulem diplomovaný specialista (DiS.) – psáno za příjmením

Podmínky přijímacího řízení: splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou, motivační pohovor, zdravotní způsobilost. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání musí být lékařem potvrzeno v přihlášce. Musí zde být formulace: "Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb." Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vracena zpět k doplnění. Uchazeči budou přijati v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru. Stanovení rozsahu a obsahu přijímacích zkoušek je v pravomoci ředitele školy.

  • Popis vzdělávacího programu: cílem vzdělávání je příprava kvalifikovaného pracovníka nelékařské profese, který bude schopen bez odborného dohledu poskytovat, organizovat a metodicky řídit ošetřovatelskou péči.
  • Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto vzděl. programu bez ohledu na obor předchozího studia.
  • Uplatnění: zdravotní pracovník v nelékařských zdravotnických povoláních. Absolventi jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.