Jednotlivá zkouška je profesní zkouškou vykonávanou v rámci dalšího vzdělávání ve školách (část devátá zákona č. 561/2004 Sb. - školského zákona). Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu uskutečňované v naší škole (§ 113 školského zákona).

Jednotlivou zkoušku lze konat na základě přihlášky podané řediteli školy podle odstavce 1 v ostatních případech; ředitel školy sdělí uchazeči písemně nejpozději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může požadovanou zkoušku konat. Přihláška obsahuje rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno, jinak datum a místo jeho narození - viz příloha.

Co je jednotlivá maturitní zkouška?

 • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce.
 • Zkouška, jejíž konání vychází z ustanovení školského zákona a maturitní vyhlášky.
 • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě svého vlastního vzdělávacího programu.
 • Jednotlivá zkouška není cestou k získání maturity a ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede k získání stupně vzdělání.

Jaké jsou předpoklady konání jednotlivé zkoušky?

 • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy.
 • Uchazeč zašle na stanoveném formuláři na adresu naší školy přihlášku, a to pro jarní zkušební období vždy do 1. prosince a pro podzimní zkušební období do 25. června.
 • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a/nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Co získá ten, kdo úspěšně absolvoval jednotlivou maturitní zkoušku?

 • Rozšíření kvalifikace o odbornost, poskytovanou naší školou, odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného maturitního předmětu (Zákon 561/2004 Sb. MŠMT, § 113 odst. 1).
 • Státní osvědčení o vykonání jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113 školského zákona.

Škola nabízí jednotlivé maturitní profilové zkoušky (§ 113 školského zákona) v rámci těchto vzdělávacích oborů:

65-42-M/01 Hotelnictví

 • Ekonomika a účetnictví
 • Hotelový provoz a gastronomie

65-42-M/02 Cestovní ruch

 • Cestovní ruch a zeměpis
 • Ekonomika a účetnictví

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 • Ekonomika a účetnictví
 • Veřejná správa a právo

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

 • Kriminalistika a bezpečnost
 • Právo

23-41-M/01 Strojírenství

 • Stavba a provoz strojů
 • Strojírenská technologie

26-41-M/01 Elektrotechnika

 • Elektronika
 • Mikropočítače

18-20-M/01 Informační technologie

 • Programové vybavení
 • Multimédia a prezentace
 • Počítačové sítě a programování

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

 • Dějiny výtvarné kultury a navrhování
 • Oděvní technologie

82-41-M/05 Grafický design

 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie

 

Úplata za konání jednotlivé zkoušky se stanoví na 1.500 Kč. Úplatu uhradí uchazeč bezhotovostním převodem na účet školy do 10. prosince resp. 5. července. Číslo účtu, variabilní a specifický symbol platby dostane přihlášený po předání přihlášky. Ředitel školy sdělí uchazeči písemně nejpozději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může požadovanou zkoušku konat.

Termín jednotlivé zkoušky, která svým obsahem odpovídá profilové zkoušce konané formou ústní zkoušky před komisí, je shodný s termíny ústní části maturitní zkoušky. Uchazeč obdrží pozvánku na e-mail uvedený v přihlášce a to nejpozději v den, kdy končí společná část MZ. Pozvánka bude obsahovat datum, čas a místo každé jednotlivé zkoušky.

Využít můžete také přípravné kurzy k jednotlivým profilovým maturitním zkouškám v jednotlivých oborech. Více informací získáte u zástupce ředitele Mgr. Bc. Jana Škody – jan.skoda@skolavdf.cz, tel.: 412 354 771.