Projekt financovaný z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR!

logo ESF logo EU logo MŠMT ČR

Tvorba a realizace vzdělávacích programů
OPRLZ 3.1.CZ.04.1.03/3.1.15.1/0132

 
Počátek projektu

Na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace zahájila Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola ve Varnsdorfu dne 2.12.2005 realizaci projektu „Tvorba a realizace vzdělávacích programů“, kterého se zúčastní devět partnerských středních škol Šluknovského výběžku a Městská knihovna Varnsdorf. Hlavními cíli projektu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů je vzdělat cílovou skupinu 28 pedagogů a manažerů škol ve tvorbě vzdělávacích programů s celonárodní působností metodiky a vytvořit 28 vzdělávacích programů dle potřeb partnerských subjektů v oblasti celoživotního vzdělávání a rekvalifikací, které budou přispívat ke snížení nezaměstnanosti a zlepšení míry uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Úvodní konference se konala dne 14. prosince 2005 na sále Studentského kulturního centra Střelnice ve Varnsdorfu za přítomnosti projektového týmu žadatele – VOŠ a SPŠ, partnerů projektu, členů realizačního týmu, místostarostky Města Varnsdorf Mgr. Vajsové a dalších hostů. Zdar projektu a práci realizačnímu týmu přeje za příjemce dotace a projektový tým.

O projektu

Cílem projektu je tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ, pedagogických pracovníků, dospělým z řad občanů včetně rekvalifikací pro nezaměstnané a organizování krátkodobých vzděláních kurzů pro dospělé, zaměřených na vzdělávací potřeby v daném místě s využitím školy jako poskytovatele vzdělávání a za tímto účelem, v cílové skupině ředitelů a pedagogických pracovníků, vypracovat metodiku tvorby a realizace vzdělávacích programů. Současně projekt zajišťuje i zvyšování a rozšiřování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a dalších odborných pracovníků ve školství. Projekt podpoří rozvoj vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách a prohloubí vazby vzdělávání na trh práce a přispěje k rozvoji znalostí a dovedností obyvatel Ústeckého kraje, zvýšení úrovně vzdělanosti a tím i snížení nezaměstnanosti. Cílem projektu je naučit pedagogické pracovníky tvorbě vzdělávacích programů, kurzů a rekvalifikací, aby dokázali reagovat na potřeby trhu. Společně s partnery vytvořit základní vzdělávací nabídku sítě škol sdružených do Centra celoživotního vzdělávání Šluknovský výběžek. Ze specifických cílů uvedeného opatření se v projektu nejvíce naplňuje cíl Rozvoj dalšího vzdělání na středních a vyšších odborných školách a cíl Propojování počátečního a dalšího vzdělávání.Při jeho vytváření a ověřování i následné realizaci bude prohlubována spolupráce se sociálními partnery, spolupráce sociálních partnerů při tvorbě evaluačních standardů a nástrojů a postupů ověřování, což povede k významnějšímu promítnutí požadavků trhu práce do programů vzdělávání. Sítě škol se zaměří na vytvoření, rozvoj a realizaci nabídky vzdělávacích služeb pro dospělé, kteří předčasně opustili vzdělávací systém nebo kteří si chtějí doplnit vzdělání. Jejich vytvoření tedy výrazně rozšíří nabídku dalšího vzdělávání poskytovaného středními školami a vyššími odbornými školami. Také zde dojde k prohloubení spolupráce se sociálními partnery (např.tvorba profesních profilů, posuzování programů dalšího vzdělávání z hlediska relevance vůči potřebám trhu práce). i v této části projektu budou činěny kroky, které povedou k propojování počátečního a dalšího vzdělávání, půjde především o přípravu programů dalšího vzdělávání, které povedou k získání stupně vzdělání. v rámci projektu bude realizováno i poměrně rozsáhlé vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených škol. Toto vzdělávání je v souladu s koncepcí dvoustupňové tvorby kurikulárních materiálů pro počáteční vzdělávání, neznamená to však, že přípravu pedagogických pracovníků na tvorbu školních vzdělávacích programů nahrazuje. Koncipované vzdělávání se zaměřuje i na jiné oblasti, potřebné a specifické pro vzdělávání dospělých. Lze proto konstatovat, že předložený projekt svým obsahem odpovídá i specifickému cíli. Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství.

Projektové činnosti

14.12.05
úvodní konference - Jmenování projektového týmu, realizačního týmu, plán projektu a rozpočet, popis klíčových aktivit - témata seminářů. Jmenovací listiny, partnerské smlouvy, organizační.

09.01.06
příprava konference – Setkání vzdělavatelů s podnikatelskou sférou regionu;účast partnerů. Partner – Úřad práce-pobočka Rumburk; výběr firem – pozvánky.

13.01.06
konference - setkání vzdělávacích institucí s podnikatelskou sférou regionu. Prezentace vzdělávací nabídky partnerů, prezentace zaměstnanosti v regionu a uplatnitelnost absolventů SŠ – ÚP Rumburk. Požadavky podnikatelské sféry na lidské zdroje. Tvorba VP v rámci projektů PILOT S, UNIV, OPRLZ; diskuse za přítomnosti rodičů a studentů.

31.01.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Tvorba VP; východiska a právní normy, plán práce, metodika tvorby ŠVP, metodika tvorby krátkodobého VP

09.02.06
pracovní schůzka projektového týmu. Kontrola čerpání rozpočtu projektu, řešení nedočerpávání prostředků, zajištění lektorů na stěžejní témata (NUOV Praha). Plán činnosti na únor.

22.02.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Organizační-publicita, připomínky k výkazům práce, monitorovací zpráva. Rámcové VP, Školský zákon o ŠVP, Sociální partneři a ŠVP, Státní maturita, Zřizovatel školy a ŠVP.

08.03.06
pracovní schůzka projektového týmu. Poznatky a nedostatky z I.Monitorovací zprávy, informace o postupu při jejich odstraňování. Plán činnosti na březen. Zajištěnost lektorů.

22.03.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Profil absolventa, Kreditový systém ECTS, EUROPAS, Uplatnění absolventa a klíčové kompetence.

05.04.06
pracovní schůzka projektového týmu. Plán činnosti na duben, Semináře u partnerů-seznámení s projektem.

21.03.06 až 05.04.06
v tomto období provedli členové projektového týmu setkání s pedagogy a manažery partnerů, aby je informovali o projektu, hlavních cílech, poznatcích z dosavadního průběhu.

26.04.2006
seminář, práce s cílovou skupinou. Sociální percepce a komunikace. Klíčové kompetence. Lektorka Mgr. Vajsová

02.05.06
jednání projektového týmu. Plán činnosti na květen-seminář. Stav účtu- výplata mezd, krytí dalších nákladů. Zajištěnost lektorů na další období.

03.05.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Metodika tvorby VP. Krátkodobé VP. Lektorka- PhDr. Jana Bydžovská.

05.06.06
jednání projektového týmu. Plán činnosti na červen, II.Monit.zpráva a žádost o platbu. Změna rozpočtu – žádost, Zajištění auditu projektu.

07.06.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Učební plán, evaluace výsledků vzdělávání. Rámcový VP. Denní, dálkové studium – UP. Evaluace výsledků vzdělávání. Lektorka PhDr.,PhD. Helena Marinková (NUOV Praha)

03.07.06
Konference – prezentace VP, Tvorba VP klasický a modulový systém. Prezentovány průběžné poznatky z tvorby VP. Lektor Ing.Mágr, Ing.Hodničák

14.07.06
porada projektového týmu. Plán činnosti na srpen. Návrh změny rozpočtu. Smlouva o auditu.

17.08.06
vypracována a odeslána žádost o změnu rozpočtu projektu. Jedná se o přesun mezi kapitolami. 1.1. zrušit FKSP 70 706 a převést do navrhovaných položek jiných kapitol.

30.08.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Personální, materiální a finanční zabezpečení VP. Oponentní řízení k průběžné tvorbě VP. Grafické zpracování. Lektoři Ing.Mágr, Ing.Hodničák

31.08.06
doručeno rozhodnutí o akceptaci navržených změn v rozpočtu projektu zrušením nákladů na FKSP.

05.09.06
jednání projektového týmu. Plán činnosti na září, změny v rozpočtu, III.Monitorovací zpráva a žádost o platbu.

20.09.06
Smlouva o auditu. Na základě schválení rozpočtových změn byla podepsána Smlouva o provedení auditu a byly předány první informace k proúčtování dosavadního průběhu projektu.

27.09.06
seminář, práce s cílovou skupinou. Modulové uspořádání VP. Stav tvořených VP.

05.10.06
jednání projektového týmu. Plán činnosti na říjen – závěrečná konference. Konečný stav vytvořených VP, zajištění tisku. Pokyny pro další jednání o auditu. Zajištění publicity –pamětní deska.

30.10.06
konference, Zpracování a prezentace VP. Hodnocení průběhu projektu, prezentace výsledků a přenesení poznatků. Veřejná prezentace. Publicita – projekt financovaný ESF a rozpočtem ČR.

02.11.06
odeslána žádost o změnu monitorovacích ukazatelů na MŠMT, která vyplynula ze stavu skutečně vytvořených VP.

Partneři

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspevková organizace

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, Varnsdorf

Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, Jiríkovská 840/4, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace

Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace

Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace

Městská knihovna Varnsdorf, T.G.Masaryka 1838