Anotace projektu

Předmětem projektu je pořízení CNC stroje pro rozvoj technických kompetencí žáků VOŠ, SPŠ a SOŠS a CRS a CR. Stroj bude sloužit především žákům v oborech Mechanik seřizovač (23-45-L/01), Obráběč kovů (23-56-H/01). Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni na trhu práce a zároveň je nutné obsah jejich vzdělávání stále přizpůsobovat měnícím se potřebám průmyslových podniků. Tyto potřeby projekt pomáhá plnit.

Harmonogram plnění

26. 9. 2016 - 30. 11. 2018

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky strojních oborů školy na moderním stroji používaném v

praxi. Díky novým moderním parametrům stroje se žáci strojírenských oborů v rámci odborného výcviku seznámí s nejmodernějšími technologiemi ve svém odvětví a budou lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia na naší škole lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu.

Předmětem projektu je pořízení nového CNC obráběcího stroje včetně příslušenství. Tento stroj bude

následně využíván pro výuku strojních oborů školy. Jedná se o obdobné zařízení, jaké se používá v

průmyslové praxi. Díky tomu se žáci strojírenských oborů v rámci odborného výcviku seznámí s nejmodernějšími technologiemi ve svém odvětví a budou lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu. Globálním cílem je zvýšit odborné kompetence žáků strojních oborů školy v oblasti práce s CNC obráběcími stroji a tím přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Zvýšení kompetencí žáků se projeví v těchto oborech: Mechanik seřizovač (23-45-L/01), Obráběč kovů (23-56-H/01). Operačním cílem je využít ve výuce uvedených oborů nový CNC obráběcí stroj. Nově pořízený stroj bude mít odlišný program a řídicí systém od strojů, které škola pro výuku používá nyní.

Tím dojde k rozšíření odborných dovedností žáků. Stroj bude využíván jako běžná součást praktické

výuky. Zároveň se rozšířením vybavení školy zvýší čas, po který budou žáci během praktické výuky s

tímto vybavením pracovat, zlepší se poměr počtu žáků na jeden stroj.

 

Výstup

Výsledky a dopady projektu lze rozdělit podle jednotlivých cílových skupin.

Pro žáky školy je v důsledku projektu očekáváno zvýšení kvality odborného vzdělání s větší relevancí pro praxi. Žáci se podrobně seznámí s technologií, které se ve firmách používá, a tím se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Díky praktické výuce zajišťované experty budou mít přesnou představu o postupech, které se používají v reálné praxi. Kromě znalostí a dovedností tak získají i další motivaci k hledání atraktivního pracovního uplatnění.

Žáci spolupracujících škol budou mít možnost prakticky se seznámit s ukázkou moderní technologie, které se používá v odborném vzdělávání a v praxi. Kromě rozšíření souboru znalostí se zvýší jejich motivace pro další kariéru v oblasti technických oborů, a to jak vzdělávání, tak návazné pracovní uplatnění.

Pro specifickou podskupinu žáků ohrožených sociálním vyloučením je velmi důležité prakticky orientované vzdělání jako základ pro nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění. Toto vzdělání a návazné zaměstnání slouží jako tzv. výtah k úspěchu a tvoří účinnou bariéru před pádem do sociálního vyloučení.

 

Změnou pro pedagogické pracovníky bude jednak samotná možnost využít pro výuku moderního

pracoviště, ale také kontakt s experty z praxe díky úvodnímu školení a následnému praktickému vyučování. Tím se jejich praktické znalosti a dovednosti přiblíží moderním postupům, které se používají v progresivních firmách. Nezanedbatelným přínosem bude zvýšení jejich motivace. Pro rozvoj potenciálu učitelů je jistě lepší, když mohou se žáky pracovat na moderních strojích namísto těch, které jsou již technologicky a provozně zastaralé.

 

Cílová skupina:

Děti a žáci

1. Žáci VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o.: Jedná se o žáky 2.-4. ročníku studia

těchto oborů: Mechanik seřizovač (23-45-L/01), 2. a 3. ročníků Obráběč kovů (23-56-H/01). Do prvního ročníku těchto oborů je průměrně přijímáno 24 žáků, každoročně absolvuje průměrně 22 žáků.

2. Jedná se o žáky následujících škol: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, s nimiž má nositel projektu uzavřena memoranda o spolupráci. Na základě uzavřené dohody budou moci využívat pořízené vybavení.

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením osoby se speciálními vzdělávacími

potřebami

Jedná se o žáky, kteří pocházejí z prostředí, kde je nadprůměrný výskyt sociálního vyloučení. Častá je

kombinace několika znevýhodnění. Pro žáky může tak být právě zvýšená kvalifikace (dosažená mj. díky využití projektu) cestou, jak se vyhnout pasti sociálního vyloučení.

Pedagogičtí pracovníci

Jedná se o učitele odborného předmětu Odborný výcvik oborů Mechanik seřizovač /23-45-L/01,

Obráběč kovů /23-56-H/01, kteří budou při výuce používat pořízené vybavení pro rozvoj kompetencí

žáků. Zároveň však se sami seznámí s moderním vybavením obdobným, jaké se používá v praxi. Součástí tohoto seznámení bude školení, které poskytne dodavatel vybavení. Zároveň budou pedagogičtí pracovníci účastni praktického vzdělávání, které bude na novém stroji poskytovat spolupracující firma. Tak budou mít ještě lepší znalost toho, jak se na obdobných strojích pracuje v reálných provozech, a tuto znalost přenesou do výuky.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.