Škola využívá možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie již od počátečních přístupových programů, tedy z programů před vstupem ČR do EU, jako např. PHARE a SAPARD, po vstupu ČR do EU pak ze strukturálních fondů. Dále čerpá peníze z dotačních programů ministerstev, Ústeckého kraje, města Varnsdorf a případně dalších institucí.

V REALIZACI

Život včel ve městě

2018

2023

Seznámení se sociálním společenstvem hmyzu a organizací jeho činnostiPodpora environmentální výchovy u dětí a mládeže. Mládež prostřednictvím získaných zkušeností bude předávat nabité zkušenosti a vědomosti dětem formou nenásilné, ale praktické aplikace „života včel“. Vzdělávací aktivitou probudit zájem o přírodu a včelí produkty u dětí MŠ a ZŠ.

Varnsdorfské šikovné ručičky

2018

2023

Cílem projektu je vytvořit produkt, který udělá radost a připomene aktivity města. Bude to trvalá hodnota toho, že jsme všichni součástí města Varnsdorf. Zapojíme veřejnost do kolektivní práce.

Projekt V.A.R.N.

2022 2023

Od projektu očekáváme poutavější a zábavnější výuku předmětů, které se zabývají programováním, algoritmizací a robotikou. Žáci budou moci lépe absorbovat a upevňovat učivo pro ně bližší a příjemnější formou. Jejich výsledky nebudou jen imaginární zobrazení na monitorech počítačů, ale hmatatelný „robot“, kterého si sami postaví a oživí.

Získané stavebnice VEX IQ Superkit a VEX V5 Competition Starterkit budou využívat žáci oborů Informační technologie (18-20-M/01), Elektrotechnika (26-41-M/01), Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01). Již v prvním ročníku v předmětu Programování, kdy se žáci seznamují se základními principy algoritmizace, začleníme stavebnice do výuky. Žáci se tak budou učit základní konstrukty programů (příkazy, podmínky, cykly, proměnné…) poutavou, zábavnou a pro ně bližší formou na stavebnici VEX. Výsledek práce bude názorný a hmatatelný.

Ve vyšších ročnících stavebnice začleníme do projektové výuky předmětu Praxe, kde budou žáci samostatně pracovat pod vedením pedagoga na dlouhodobějších projektech. Také v předmětu Kybernetika u oboru Informační technologie bude stavebnice názornou pomůckou ve výuce. Ve vyšších ročnících žáci pomůcky využijí i pro programování s pomocí standardních programovacích jazyků, jako je Python nebo například C. Pro žáky oborů Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik poslouží k většímu porozumění základům automatického řízení, řídicím systémům, mechatronice a elektronice.

Pomůcky budou dále využívány například pro podporu nadaných žáků nebo naopak při podpoře žáků se špatným prospěchem v odborných předmětech, při kroužku programování, nebo také při odborných workshopech, které podnikáme s žáky základních škol.  

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

1. 9. 2021 31. 3. 2023

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

Varnsdorfské vzdělávání – šablony 2023 – 2026 (OPJAK)

   

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

MAPOVÁNÍ NOVÝCH KOMPETENCÍ PRO TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ - ZAHRANIČNÍ DOBRÁ PRAXE

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro Metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. Uvedený podklad podrobně analyzuje zahraniční studie a trendy na trhu práce, jejichž těžištěm je sledování dopadů Průmyslu 4.0 na požadavky nových znalostí a dovedností pracovníků. 

Stáhněte si celý text