nahled

Cíle projektu

Primárním cílem tohoto projektu je obměnit zastaralé síťové propojení počítačových učeben, které není vhodné pro široké použití stejně tak jako je nevyhovující současným potřebám studentů vyšší odborné školy a střední průmyslové školy ve Varnsdorfu. Vybudovat novou lokální komunikační síť širokopásmového internetu, která bude k dispozici široké veřejnosti, studentům školy, ale i ostatním žákům ubytovaným v místním domově mládeže, účastníkům rekvalifikačních kurzů, a dalším skupinám. Zakoupení koncových zařízení (PC), a to na místa, která dosud zasíťována nebyla, pořízení doplňkového vybavení (tj. nábytku) a stavební úpravy týkající se zřízení veřejné internetové kavárny (mj. zabezpečení bezbariérového vstupu).

Vedle obecného cíle projektu, který byl definován na začátku, je možné vymezit konkrétní cíle, které projekt ve své realizaci bude sledovat. Definujeme-li cílovou skupinu jako širokou veřejnost v regionálním měřítku, pak primárním cílem je maximalizace užitku a prospěšnosti, který bude z projektu plynout, na společenské úrovni. Konkretizujeme-li dále tento záměr pak se jedná o zajištění kvalitního a dostupného internetového připojení, který zajistí přístup k informacím obyvatelům bez rozdílu národnosti, pleti, náboženského vyznání nebo přesvědčení a možnost se touto formou dále vzdělávat a prohlubovat své vědomosti.

Specifické cíle projektu

Vybudování širokopásmového internetu (1024 kbps/1024 kbps) prostřednictví strukturované kabeláže a rozšíření služeb informačních a komunikačních technologií v oblasti přístupu k internetu pro potřeby studentů Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy ve Varnsdorfu, dále studentů ubytovaných v domově mládeže a nejširší veřejnosti prostřednictví služby dvou internetových kaváren.

Projekt řeší komunikační síť v učebnách a kabinetech informačních a komunikačních technologií, propojení s ekonomicky-správním odborem školy a zaměstnanci, které výrazně ovlivní kvalitu a organizaci výuky odborných předmětů a možnost uplatnění moderních metod a výukových programů, zlepšení přístupu k informacím je samo o sobě cestou ke zvyšování kvalifikace pedagogů.

Zkvalitnění ubytovacích kapacit v domově mládeže, odstranění sociálních rozdílů mezi ubytovanými studenty a nerovnosti příležitostí tím, že bude na každém pokoji jedno koncové zařízení (PC), které žáci technicky zaměřené školy nutně potřebují k vypracovávání domácích úloh (studenti ubytovaní v domově mládeže tak nebudou muset využívat po vyučování počítačové učebny ve škole, ty pak mohou být plně k dispozici externím uživatelům).

Škola je zpracovatelem obsahové náplně TV infokanálu, který je šířen TV signálem v oblasti Varnsdorfu a Rumburku a s využitím internetu se zvýší možnost realizace a zasílání příspěvků do vysílání (účast na programové tvorbě regionálního vysílání zakládá možnost prezentovat inovované učebny a počítačové kavárny veřejnosti a zároveň informovat o probíhajících kurzech a možnosti využití těchto zařízení)
Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva, vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace, k veřejným informacím prostřednictvím ICT - zvýšení kvalifikovanosti uchazečů o práci v regionu, zapojení veřejnosti do celoživotního vzdělávání.

Zlepšení životních podmínek v oblasti přístupu k informacím pomocí internetu a vytvoření vazeb a podmínek pro celoživotní vzdělávání (viz vazba na projekt „Centrum celoživotního vzdělávání").

Realizace internetové kavárny ve Studentském kulturním centru - Střelnice, jejíž provoz zajistí nízkonákladový přístup k vysokorychlostnímu internetu široké veřejnosti a studentům, kteří zde již vyvíjejí různé zájmové společensko-kulturní aktivity.

Žadatel dále usiluje o získání licence od Českých radiokomunikací na zprostředkování širokopásmového internetu dalším vzdělavatelům a místní samosprávě v nejbližším okolí.

Operační cíle opatření

Posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií.
Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí.
Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím ICT.

Globální cíle projektu

Pomoc studentům při zjišťování možností uplatnitelnosti na trhu práce po absolvování studia.

Přispět k sociální integraci minoritně postavených jedinců (žadatelů o práci, sociálně podporovaných jedinců, potencionálních zaměstnanců-studentů) v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a nízkou úrovní vzdělanosti.