Základním cílem tohoto projektu je získání, upevnění a rozšíření základních návyků v oblasti hygieny, sociálních vztahů, vztahu k práci, vzdělávání, životnímu prostředí, získání základních dovedností v oblasti finanční gramotnosti a formování vhodných životních postojů z hlediska prevence sociálně-patologických jevů (návykové látky, kriminalita atd.).