Škola využívá možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie již od počátečních přístupových programů, tedy z programů před vstupem ČR do EU, jako např. PHARE a SAPARD, po vstupu ČR do EU pak ze strukturálních fondů. Dále čerpá peníze z dotačních programů ministerstev, Ústeckého kraje, města Varnsdorf a případně dalších institucí.

Rozvoj výuky cizích jazyků
Výuka cizích jazyků s využitím ICT
Mini-companies at Secondary Schools 2017-1-CZ01-KA3202-035601
  Varnsdorfské vzdělávání v šablonách
Pořízení nového CNC stroje a příslušenství
POSKYTOVATEL DOTACE V REALIZACI schválená dotace
MŠMT Podpora znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol  každoroční projekt 2016 2017 Podpora romských žáků.  
IROP Pořízení nového CNC stroje a příslušenství  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002742 26.09.2016 30.11.2018 Hlavní aktivitou projektu, na kterou je požadována dotace, je pořízení CNC stroje jako vybavení odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání. 3 934 339,00   
Erasmus+ Minipodniky na SŠ  2017-1-CZ01-KA202-035601 01.09.2017 31.08.2019 Projekt je zaměřen na přípravu, vytvoření a následné fungování fiktivních minipodniků (FM)  - firem podnikajících v cestovním ruchu  - na středních školách v ČR, Polsku a Litvě.  57300 EURO
OP VVV Varnsdorfské vzdělávání v šablonách  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008057 01.02.2018 31.01.2020 Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. 2 832 291,00   
Město Varnsdorf, Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 Varnsdorfské šikovné ručičky  smlouva č. 66/2018 2017 2018 Rádi bychom tímto projektem podpořili veškeré veřejné akce města Varnsdorf formou tvůrčího workshopu. Zajistíme doprovodný program pro širokou veřejnost, který bude zaměřen na občany města. Budeme pracovat přednostně s dětmi (předškolní a mladší školní věk), mládeží, dospělými jedinci, seniory, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, atd. 15 940,00   
Město Varnsdorf, Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 Život včel ve městě smlouva č. 65/2018 2017 2018 Cílovou skupinou této aktivity budou děti, mládež z Varnsdorfu. Zapojením do této aktivity, činnosti, děti a mládež naučíme se chovat zodpovědně vůči kolektivu a vůči přírodě. Environmentální výchovou zapojíme generace do společné aktivity. Nabité zkušenosti, vědomosti bude předávat naše mládež v rámci preventivního programu v  přednáškové činnosti dětem mateřských a základních škol. Bude se snažit mimo jiné zapojit i děti a mládež z méně podnětného sociálního prostředí. 11 000,00   
MŠMT Podpora odborného vzdělávání 2017/2018  MSMT-12596/2017-1 IX.17 XII.17 Mzdové prostředky do podpory odborného vzdělávání. 432 162,00   
POSKYTOVATEL  DAR                  
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Sportem ke zdraví    2017   Zajištění mimoškolních aktivit, naplnění a využití volného času formou sportovního kroužku (1x týdně).  8 000,00   
Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky Vybavení cvičné kuchyně pro praktické vyučování oboru E-65-51-E/01   2017 2018 Cílem dotačního záměru je materiální podpora při zřízení cvičné kuchyně pro realizaci praktického vyučování oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby   minimální stavební úpravou, ale hlavně materiálním vybavením. 54 170,00   
Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky Vybavení cvičné kuchyně pro praktické vyučování oboru E-65-51-E/01   2017 2018 Cílem dotačního záměru je materiální podpora při zřízení cvičné kuchyně pro realizaci praktického vyučování oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby   minimální stavební úpravou, ale hlavně materiálním vybavením. 73 350,00