Kód oboru: 23-41-N/08
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení studia: absolutorium
Školné: 3000 Kč / rok

 

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

Odborné kompetence absolventa:

 • zná cizí jazyk a dovede ho používat v odborné i osobní komunikaci;
 • dorozumí se v běžném osobním i společenském styku;
 • umí číst s porozuměním (i s použitím slovníku) odbornou literaturu;
 • umí ústně komunikovat na odborné úrovni a používat odbornou terminologii svého oboru;
 • zná platnou legislativu, platné normy a standardy v oblasti strojírenské výroby;
 • dovede používat metody tvůrčího myšlení ve své profesi;
 • umí používat matematické metody při řešení odborných úloh;
 • umí využívat počítač pro řešení profesně-technických úkolů;
 • zná princip činnosti elektrických strojů a základních prvků automatizace;
 • zná základní principy regulace a její optimalizace;
 • zná postupy pevnostních výpočtů strojních součástí;
 • umí používat technické materiály;
 • umí vytvořit technologický postup pro výrobu strojní součásti;
 • umí číst a vytvořit program pro CNC obráběcí stroj pomocí ISO kódu a s využitím počítačových aplikací;
 • umí vytvořit výkresovou dokumentaci s využitím počítačových aplikací ve 2D i 3D;
 • umí vytvořit model strojní součásti s využitím počítačových aplikací ve 3D;
 • umí ze 3D modelu vygenerovat NC kód pro řízení CNC obráběcího stroje;
 • umí programovat a obsluhovat řídicí systémy strojů;
 • umí provádět kontrolu a měření strojních součástí a různých fyzikálních veličin elektrické i neelektrické povahy.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií najde uplatnění např. jako:

 • strojírenský technolog;
 • strojírenský technik;
 • technolog NC a CNC strojů;
 • programátor NC a CNC strojů;
 • technik obchodně technických služeb;
 • konstruktér;
 • správce technických dokumentačních systémů;
 • technickohospodářský pracovník v oblasti řízení strojírenské výroby;
 • technický pracovník měrových středisek.
Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
PDF icon CAD - učební plán - denní forma52.52 KB