Koncem ledna naše škola absolvovala dozorový audit, který se týkal ČNS EN ISO 9001:2016. Škola opětovně obhájila získaný certifikát kvality a už se chystá na recertifikaci, která proběhne v lednu 2021.

Obhajoba certifikátu kvality je týmovou prací, a proto chci touto cestou poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníků školy, kteří se na tomto úspěchu svou odpovědnou prací podíleli.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu je jedním z významných zaměstnavatelů v regionu, a přestože není zákonnou povinností provádět certifikaci podle uvedené normy, považujeme za naši morální povinnost neustále zlepšovat a zdokonalovat výchovně vzdělávací procesy v naší organizaci. Přestože auditoři konstatovali, že meziročně došlo k pozitivnímu posunu, tak zdaleka ještě nemůžeme být spokojeni a je třeba mnoho zlepšit, a to jak po stránce řízení školy, tak materiálních podmínek. V současné době se připravujeme na zpracování vlastního hodnocení školy, které se ve své komplexní šíři mnoho let neprovádělo. Jedná se o náročnou činnost, do které bude zapojena většina zaměstnanců školy, ale důležitým faktorem budou názory rodičů a žáků. Výsledky šetření se pak promítnou do systému řízení a vedení školy. V oblasti zlepšení materiálních podmínek se soustřeďujeme především na zlepšení prostor školy. Škola je rozmístěna ve velkém počtu budov, jejichž technický stav není uspokojivý. Tohoto faktu si je vědom i zřizovatel školy Ústecký kraj, který společně s vedením školy připravuje rozsáhlou investiční akci  na revitalizaci školy, kde v oblasti ulice Mariánská by měl být vybudován nový domov mládeže, sportovní hala a zcela budou přebudovány prostory pro výuku žáků. V současné době je zpracovávaná studie proveditelnosti.

Před námi stojí velmi náročné úkoly, které nebudeme schopni realizovat bez aktivního zapojení všech zaměstnanců školy, a bude záležet na celém týmu, jakého výsledku dosáhneme. Čeká nás mnoho práce, jejíž cílem je vytvoření podmínek pro vznik a fungování komunitní učící se organizace v 21. století.

Ing. Bc. Petr Kotulič - ředitel školy