OPVK

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057

 

Souhrnná informace o projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání 
Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Říjen 2014

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Datum zahájení realizace: 01/09/2014

Datum ukončení realizace: 31/07/2015

 

Partneři projektu

Do projektu je zapojeno sedm škol: Ústeckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje: 
Ústeckého kraje:

 • Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf
 • Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem
 • Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany

Jihočeského kraje:

 • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Jihomoravského kraje:

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
 • Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno

Všeobecný cíl projektu

Je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, podpora navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování.

Dílčí cíle

 • zvyšovat klíčové kompetence žáků a učitelů za pomoci odborníků z praxe
 • seznamovat žáky a učitele v prostředí školy a podniku nebo vysokých škol s novými technologiemi, pracovními
 • seznamovat s novými postupy a trendy v oboru mechatronika
 • napomáhat zvýšení motivace žáků, jejich zájmů o studijní obor i formou nákupu výukových pomůcek (trenažérů)
 • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu.

Počty zapojených učitelů do KA projektu

 1. VOŠ a SŠ, Varnsdorf: 3
 2. SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem: 2
 3. Gymnázium SOŠ, Podbořany: 3
 4. SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín: 2
 5. SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.: 6
 6. SOŠ a SOU, Vyškov: 4
 7. SŠ strojírenská a elektrotechnická, Brno: 3

Celkem: 23

Stručný popis průběhu realizace projektu

Cíle projektu budou dosaženy realizací 4 klíčových aktivit (KA).

 

KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika

Plánovaný termín realizace: 10/2014-03/2015
Cílová skupina: zapojení učitelé partnerských škol
Cílem této KA je dosažení takové úrovně znalostí a dovedností pedagogických pracovníků na zapojených školách, aby byli schopni co nejlépe reflektovat praktické požadavky strojírenských podniků na odborné mechaniky a techniky a vést střediska praxe na školách.

Rozvoj praktických dovedností 23 pedagogů bude zaměřen na:

 1. Praktický trénink učitelů na VŠ technické - s využitím jejich laboratoří mechatroniky (2 dny -ČVUT Praha - 1 skupina, UJP Ústí n. Labem - 1 skupina)
 2. Odbornou praktickou výuku učitelů u zaměstnavatelů - 1 den, 2 skupiny
 3. Praktická výuka uplatnění nakoupeného SW a HW - jeho používání v praktické výuce ( 4 dny u vybraného dodavatele zařízení k výuce mechatroniky pro školy)

KA 02 Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu mechatronika (praktické vyučování)

Plánovaný termín realizace: 10/2014-06/2015.

Cílem této KA je vytvoření středisek praxe pro praktickou výuku žáků na partnerských školách.
Cílovou skupinou této KA jsou žáci 3. a 4. ročníků šk. r. 2014/2015 sedmi zapojených partnerských škol s výukou mechatroniky.
Do KA bude zapojeno 264 žáků. Vlastními středisky praxe budou realizovány takové aktivity, které budou doplňovat praxi žáků u zaměstnavatelů. Výstupy střediska praxe budou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb zaměstnavatelů.

V rámci této KA budou pro žáky realizovány tyto aktivity:

 1. Odborná praktická instruktáž žáků u zaměstnavatelů (10-12/2014). Rozsah:1 výukový den/ 6 výuk.h.*11 skupin žáků
 2. Praktické instruktáže ve střediscích praxe na školách vedená odborníky zaměstnavatelů (01-06/2015). Rozsah:1 výukový den/6 výuk.h.*19 skupin žáků
 3. Výuka funkčních modulů mechatroniky (02-04/2015). Vvstupem odborníka dodavatelů funkčních modulů zakoupených v rámci projektu. Rozsah: 1 výukový den/6 výuk. h.*19 skupin žáků
 4. Praktická výuka ve středisku praxe vedena učiteli, kteří byli zapojeni do aktivit KA01. Praktická výuka bude vedena formou zadání, řešení a vyhodnocování úkolů.

Do této KA budou zapojeni učitelé partnerských škol jako odborní zaměstnanci realizačního týmu projektu na základě Dohody o provedení práce.

Nad rámec běžného úvazku ve škole budou zabezpečovat vyhodnocování zadání praktického výcviku žáků ve spolupráci se zaměstnavateli.

Celkem 200 h./každá part.škola.

Výstupem KA 02 bude:

 1. Zřízení středisek praxe na partnerských školách a praktické instruktáže odborníků z výrobní praxe a praktická výuka žáků u zaměstnavatelů.
 2. 264 žáků partnerských škol, kteří absolvovali praktickou výuku ve středisku praxe.
 3. Vyhodnocené kontrolní testy ve vazbě na výcvik žáků ve střediscích praxe, tj. kontrola nabytých znalostí v praktickém vyučování.
 4. Evaluační zprávy z realizované KA 02 zpracovaná příjemcem a partnery projektu.
 5. Zakoupené zařízení pro výuku mechatroniky ve střediscích praktické výuky na školách.
 6. Zařízení bude nejprve partnerským školám zapůjčeno příjemcem na základě Smluv o zapůjčce. Po ukončení projektu bude na školy převedeno příjemcem na základě Darovacích smluv.

Počty zapojených žáků do KA 02

 1. VOŠ a SŠ, Varnsdorf - 51 žáků (4.roč. 29 žáků a 3.roč. 22 žáků) - 3 skupiny
 2. SŠ stavební a technická, Ústí nad L. -34 žáků (4.roč. 15 žáků a 3.roč. 19 žáků) - 2 skupiny
 3. Gymnázium SOŠ, Podbořany -24 žáků (4.roč. 6 žáků a 3.roč. 18 žáků) - 2 skupiny
 4. SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín - 44 žáků (4.roč. 24 žáků a 3.roč. 20 žáků) - 2skupiny
 5. SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. - 41 žáků (4.roč. 25 žáků a 3.roč. 16 žáků) - 3 skupiny
 6. SOŠ a SOU, Vyškov - 60 žáků (4.roč. 30 žáků a 3.roč. 30 žáků) - 6 skupin
 7. SŠ strojírenská a elektrotechnická, Brno - 10 žáků (4.roč. 10 žáků) - 1 skupina

Celkem zapojených žáků: 264

 

KA 03 Příprava výcvikových materiálůpro střediska praxe ve spolupráci se zaměstnavateli

Plánovaný termín realizace: 01/2015 - 07/2015

Cílem této KA je příprava výcvikových materiálů (tréninkové příklady a testy) potřebné pro výuku žáků ve střediscích praxe na partnerských školách, a to ve spolupráci se zaměstnavateli a supervizorem.

Učitelé budou zapojení jako odborní zaměstnanci RT. Budou se společně podílet na zpracování výcvikových materiálů především ve vazbě na konzultace s odborníky z praxe, kteří budou vstupovat do výuky a dále s odborníky z řad dodavatelů výukových trenažerů tak, aby byl naplněn základní cíl - co nejvíce přiblížit žákovi reálné postupy výroby u zaměstnavatelů.
Výstupem budou tréninkové příklady a testy pro praktickou výuku

V rámci této KA bude realizován 1 den odborného semináře.
7 zapojených škol a zaměstnavatelé, u kterých probíhala praktická výuka, si v jednom dni na společném setkání předají nabyté zkušenosti a vytipují další potřebnou spolupráci, která povede k propojení škol s podnikovou praxí.

Výstupem této KA budou:

 1. Zpracované výcvikové materiály (tréninkové příklady a testy) pro výuku žáků ve střediscích praxe v zapojených partnerských školách.
 2. Vytištěné výcvikové materiály pro praktickou výuku žáků, tréninkové příklady a testy pro učitelé zajišťujících praktickou výuku ve střediscích praxe.
 3. Závěrečná zpráva ze společného odborného semináře cílové skupiny učitelů partnerských škol se zaměstnavateli.

Časový potenciál potřebný pro zpracovaní tréninkových materiálů pro střediska praxe zapojenými učiteli bude celkem v rozsahu 200 hodin/škola. Učitelé budou zapojeni do této KA na základě uzavřené DPP s příjemcem.

 

KA 04 Analýza možností praktické výuky ve strojírenství - mechatronice

Plánovaný termín realizace: 04/2015-07/2015

 • V rámci této KA bude provedeno zpracování analýzy a popis možností zajišťování praktického vyučování ve strojírenských oborech se zaměřením na mechatroniku v regionech, ze kterých jsou cílové skupiny (podle zúčastněných škol).
 • Výstupem KA budou tři předmětné SWOT analýzy podle krajů zapojených škol v: Jihomoravském, Jihočeském a Ústeckém kraji.

Analýza bude provedena metodou SWOT analýzy, která využije hlavní nástroje této metody, a to:

 • silné stránky
 • slabé stránky
 • příležitosti a hrozby, které mají vliv na uskutečnění cíle - více přiblížit školskou výuku odborných předmětů potřebám praxe.

Dosažení monitorovacích indikátorů (MI)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 7
Bude vytvořeno sedm "středisek praxe" na sedmi partnerských školách pro realizaci praktického vyučování žáků v mechatronice.
Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 23
Podpořenými osobami je CS učitelů partnerských škol projektu, kteří absolvují praktický výcvik mechatroniky v rámci KA 01, z toho 3 ženy.
Požadovaná účast je 85%.
Počet podp. osob v počátečním vzdělávání celk.-dětí,žáků - 264
V rámci aktivit projektu bude podpořena cílová skupina žáků partnerských
škol projektu, kteří se účastní praktických instruktáží k mechatronice praktického vyučování ve střediscích praxe.
Počet podpořených osob - poskytovatelé - 23
Podpořenými osobami - poskytovatelé služeb, jsou učitelé praktického
vyučování ve střediscích praxe na partnerských školách, zpracovatelé 
tréninkových příkladů a testů pro praktickou výuku.

Závazná publicita pro partnerské školy

1/ Internetové stránky projektu
Informace o projektu budou umístěny také na webových stránkách jednotlivých zapojených škol a SST. Návštěvníci stránek budou informováni o dosažených výsledcích.
 
2/ Viditelné umístění trvalé informační desky
Bude zadána výroba informačních desek o realizaci projektu a jeho financování z ESF. Tyto desky budou umístěny na viditelném místě ve střediscích praxe, kde bude probíhat samotná praktická výuka mechatroniky.

Výběrové řízení - výběr dodavatele

základní principy výběru dodavatele:

 • transparentnost
 • rovné zacházení
 • nediskriminace

Postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve verzi 8.

Zařízení související s realizací projektu

Předmětem VŘ je dodávka zařízení pro 7 partnerských škol k zajištění výuky ve střediscích praktické výuky na školách,
vč. schváleného rozpočtu:

3.1.1.1 Automatizační software - multilicence (7 ks) - 259 000 Kč
3.3.1 Výukové demonstrační sady (mechatronika) (14 ks) - 490 000 Kč
3.3.2 Propojovací člen k výukové sadě (7 ks) - 210 000 Kč

Celkem: 959 000 Kč vč. DPH
Cena bez DPH: 792 562 Kč

 

Úhrada dopravy nákladů žáků a pedagogů

KA 01 - Doprava zapojených učitelů - přímá podpora (cestovní příkazy zaměstnavatele).

KA 02 - Doprava žáci + učitelé doprovod na odbornou výuku u zaměstnavatelů (hromadná doprava autobusy - objednává SST).

Rekapitulace činnosti zapojených učitelů do projektu

 1. Zapojení učitelé budou v rámci KA01 účastnit vzdělávacích aktivit k mechatronice.
 2. Zapojení učitelé budou v rámci pracovní náplně zajišťovat vyhodnocování zadaných úkolů žákům v rámci praktického výcviku ve středisku praxe formou zadávání a vyhodnocování praktických zadání žákům, budou provádět vyhodnocování testů. Budou žákům poskytovat zpětnou vazbu a zpracovávat měsíční evaluační zprávy( KA 02) - 200 hodin škola.
 3. Budou zpracovávat výcvikové (tréninkové) materiály pro praktický výcvik realizovaný ve středisku praxe ve spolupráci se zaměstnavateli a odborným supervizorem (KA 03). Tréninkové materiály bude nutné zpracovat v souvislosti s dodanými simulátory pro praktický výcvik mechatroniky - 200 hodin škola.
 4. Uvedené činnosti nebudou vykonávány v rámci běžného úvazku na škole, ale na základě uzavřené DPP s příjemcem.
 5. Učitelé se budou účastnit porad - pracovních setkání učitelů se supervizorem a dalšími členy RT.
 6. Měsíčně budou zpracovávat pracovní výkazy.

Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť"

OPVK

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057

 

Souhrnná informace o projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání 
Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Říjen 2014 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Datum zahájení realizace: 01/09/2014

Datum ukončení realizace: 31/07/2015

 

Partneři projektu

Do projektu je zapojeno sedm škol: Ústeckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje: 
Ústeckého kraje:

 • Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf
 • Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem
 • Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany

Jihočeského kraje:

 • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Jihomoravského kraje:

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
 • Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno

Všeobecný cíl projektu

Je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, podpora navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování.

Dílčí cíle

 • zvyšovat klíčové kompetence žáků a učitelů za pomoci odborníků z praxe
 • seznamovat žáky a učitele v prostředí školy a podniku nebo vysokých škol s novými technologiemi, pracovními
 • seznamovat s novými postupy a trendy v oboru mechatronika
 • napomáhat zvýšení motivace žáků, jejich zájmů o studijní obor i formou nákupu výukových pomůcek (trenažérů)
 • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu.

Počty zapojených učitelů do KA projektu

 1. VOŠ a SŠ, Varnsdorf: 3
 2. SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem: 2
 3. Gymnázium SOŠ, Podbořany: 3
 4. SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín: 2
 5. SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.: 6
 6. SOŠ a SOU, Vyškov: 4
 7. SŠ strojírenská a elektrotechnická, Brno: 3

Celkem: 23

Stručný popis průběhu realizace projektu

Cíle projektu budou dosaženy realizací 4 klíčových aktivit (KA).

 

KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika

Plánovaný termín realizace: 10/2014-03/2015
Cílová skupina: zapojení učitelé partnerských škol
Cílem této KA je dosažení takové úrovně znalostí a dovedností pedagogických pracovníků na zapojených školách, aby byli schopni co nejlépe reflektovat praktické požadavky strojírenských podniků na odborné mechaniky a techniky a vést střediska praxe na školách.

Rozvoj praktických dovedností 23 pedagogů bude zaměřen na:

 1. Praktický trénink učitelů na VŠ technické - s využitím jejich laboratoří mechatroniky (2 dny -ČVUT Praha - 1 skupina, UJP Ústí n. Labem - 1 skupina)
 2. Odbornou praktickou výuku učitelů u zaměstnavatelů - 1 den, 2 skupiny
 3. Praktická výuka uplatnění nakoupeného SW a HW - jeho používání v praktické výuce ( 4 dny u vybraného dodavatele zařízení k výuce mechatroniky pro školy)

KA 02 Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu mechatronika (praktické vyučování)

Plánovaný termín realizace: 10/2014-06/2015.

Cílem této KA je vytvoření středisek praxe pro praktickou výuku žáků na partnerských školách.
Cílovou skupinou této KA jsou žáci 3. a 4. ročníků šk. r. 2014/2015 sedmi zapojených partnerských škol s výukou mechatroniky.
Do KA bude zapojeno 264 žáků. Vlastními středisky praxe budou realizovány takové aktivity, které budou doplňovat praxi žáků u zaměstnavatelů. Výstupy střediska praxe budou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb zaměstnavatelů.

V rámci této KA budou pro žáky realizovány tyto aktivity:

 1. Odborná praktická instruktáž žáků u zaměstnavatelů (10-12/2014). Rozsah:1 výukový den/ 6 výuk.h.*11 skupin žáků
 2. Praktické instruktáže ve střediscích praxe na školách vedená odborníky zaměstnavatelů (01-06/2015). Rozsah:1 výukový den/6 výuk.h.*19 skupin žáků
 3. Výuka funkčních modulů mechatroniky (02-04/2015). Vvstupem odborníka dodavatelů funkčních modulů zakoupených v rámci projektu. Rozsah: 1 výukový den/6 výuk. h.*19 skupin žáků
 4. Praktická výuka ve středisku praxe vedena učiteli, kteří byli zapojeni do aktivit KA01. Praktická výuka bude vedena formou zadání, řešení a vyhodnocování úkolů.

Do této KA budou zapojeni učitelé partnerských škol jako odborní zaměstnanci realizačního týmu projektu na základě Dohody o provedení práce.

Nad rámec běžného úvazku ve škole budou zabezpečovat vyhodnocování zadání praktického výcviku žáků ve spolupráci se zaměstnavateli.

Celkem 200 h./každá part.škola.

Výstupem KA 02 bude:

 1. Zřízení středisek praxe na partnerských školách a praktické instruktáže odborníků z výrobní praxe a praktická výuka žáků u zaměstnavatelů.
 2. 264 žáků partnerských škol, kteří absolvovali praktickou výuku ve středisku praxe.
 3. Vyhodnocené kontrolní testy ve vazbě na výcvik žáků ve střediscích praxe, tj. kontrola nabytých znalostí v praktickém vyučování.
 4. Evaluační zprávy z realizované KA 02 zpracovaná příjemcem a partnery projektu.
 5. Zakoupené zařízení pro výuku mechatroniky ve střediscích praktické výuky na školách.
 6. Zařízení bude nejprve partnerským školám zapůjčeno příjemcem na základě Smluv o zapůjčce. Po ukončení projektu bude na školy převedeno příjemcem na základě Darovacích smluv.

Počty zapojených žáků do KA 02

 1. VOŠ a SŠ, Varnsdorf - 51 žáků (4.roč. 29 žáků a 3.roč. 22 žáků) - 3 skupiny
 2. SŠ stavební a technická, Ústí nad L. -34 žáků (4.roč. 15 žáků a 3.roč. 19 žáků) - 2 skupiny
 3. Gymnázium SOŠ, Podbořany -24 žáků (4.roč. 6 žáků a 3.roč. 18 žáků) - 2 skupiny
 4. SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín - 44 žáků (4.roč. 24 žáků a 3.roč. 20 žáků) - 2skupiny
 5. SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. - 41 žáků (4.roč. 25 žáků a 3.roč. 16 žáků) - 3 skupiny
 6. SOŠ a SOU, Vyškov - 60 žáků (4.roč. 30 žáků a 3.roč. 30 žáků) - 6 skupin
 7. SŠ strojírenská a elektrotechnická, Brno - 10 žáků (4.roč. 10 žáků) - 1 skupina

Celkem zapojených žáků: 264

 

KA 03 Příprava výcvikových materiálůpro střediska praxe ve spolupráci se zaměstnavateli

Plánovaný termín realizace: 01/2015 - 07/2015

Cílem této KA je příprava výcvikových materiálů (tréninkové příklady a testy) potřebné pro výuku žáků ve střediscích praxe na partnerských školách, a to ve spolupráci se zaměstnavateli a supervizorem.

Učitelé budou zapojení jako odborní zaměstnanci RT. Budou se společně podílet na zpracování výcvikových materiálů především ve vazbě na konzultace s odborníky z praxe, kteří budou vstupovat do výuky a dále s odborníky z řad dodavatelů výukových trenažerů tak, aby byl naplněn základní cíl - co nejvíce přiblížit žákovi reálné postupy výroby u zaměstnavatelů.
Výstupem budou tréninkové příklady a testy pro praktickou výuku

V rámci této KA bude realizován 1 den odborného semináře.
7 zapojených škol a zaměstnavatelé, u kterých probíhala praktická výuka, si v jednom dni na společném setkání předají nabyté zkušenosti a vytipují další potřebnou spolupráci, která povede k propojení škol s podnikovou praxí.

Výstupem této KA budou:

 1. Zpracované výcvikové materiály (tréninkové příklady a testy) pro výuku žáků ve střediscích praxe v zapojených partnerských školách.
 2. Vytištěné výcvikové materiály pro praktickou výuku žáků, tréninkové příklady a testy pro učitelé zajišťujících praktickou výuku ve střediscích praxe.
 3. Závěrečná zpráva ze společného odborného semináře cílové skupiny učitelů partnerských škol se zaměstnavateli.

Časový potenciál potřebný pro zpracovaní tréninkových materiálů pro střediska praxe zapojenými učiteli bude celkem v rozsahu 200 hodin/škola. Učitelé budou zapojeni do této KA na základě uzavřené DPP s příjemcem.

 

KA 04 Analýza možností praktické výuky ve strojírenství - mechatronice

Plánovaný termín realizace: 04/2015-07/2015

 • V rámci této KA bude provedeno zpracování analýzy a popis možností zajišťování praktického vyučování ve strojírenských oborech se zaměřením na mechatroniku v regionech, ze kterých jsou cílové skupiny (podle zúčastněných škol).
 • Výstupem KA budou tři předmětné SWOT analýzy podle krajů zapojených škol v: Jihomoravském, Jihočeském a Ústeckém kraji.

Analýza bude provedena metodou SWOT analýzy, která využije hlavní nástroje této metody, a to:

 • silné stránky
 • slabé stránky
 • příležitosti a hrozby, které mají vliv na uskutečnění cíle - více přiblížit školskou výuku odborných předmětů potřebám praxe.

Dosažení monitorovacích indikátorů (MI)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 7
Bude vytvořeno sedm "středisek praxe" na sedmi partnerských školách pro realizaci praktického vyučování žáků v mechatronice.
Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 23
Podpořenými osobami je CS učitelů partnerských škol projektu, kteří absolvují praktický výcvik mechatroniky v rámci KA 01, z toho 3 ženy.
Požadovaná účast je 85%.
Počet podp. osob v počátečním vzdělávání celk.-dětí,žáků - 264
V rámci aktivit projektu bude podpořena cílová skupina žáků partnerských
škol projektu, kteří se účastní praktických instruktáží k mechatronice praktického vyučování ve střediscích praxe.
Počet podpořených osob - poskytovatelé - 23
Podpořenými osobami - poskytovatelé služeb, jsou učitelé praktického
vyučování ve střediscích praxe na partnerských školách, zpracovatelé 
tréninkových příkladů a testů pro praktickou výuku.

Závazná publicita pro partnerské školy

1/ Internetové stránky projektu
Informace o projektu budou umístěny také na webových stránkách jednotlivých zapojených škol a SST. Návštěvníci stránek budou informováni o dosažených výsledcích.
 
2/ Viditelné umístění trvalé informační desky
Bude zadána výroba informačních desek o realizaci projektu a jeho financování z ESF. Tyto desky budou umístěny na viditelném místě ve střediscích praxe, kde bude probíhat samotná praktická výuka mechatroniky.

Výběrové řízení - výběr dodavatele

základní principy výběru dodavatele:

 • transparentnost
 • rovné zacházení
 • nediskriminace

Postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve verzi 8.

Zařízení související s realizací projektu

Předmětem VŘ je dodávka zařízení pro 7 partnerských škol k zajištění výuky ve střediscích praktické výuky na školách,
vč. schváleného rozpočtu:

3.1.1.1 Automatizační software - multilicence (7 ks) - 259 000 Kč
3.3.1 Výukové demonstrační sady (mechatronika) (14 ks) - 490 000 Kč
3.3.2 Propojovací člen k výukové sadě (7 ks) - 210 000 Kč

Celkem: 959 000 Kč vč. DPH
Cena bez DPH: 792 562 Kč

 

Úhrada dopravy nákladů žáků a pedagogů

KA 01 - Doprava zapojených učitelů - přímá podpora (cestovní příkazy zaměstnavatele).

KA 02 - Doprava žáci + učitelé doprovod na odbornou výuku u zaměstnavatelů (hromadná doprava autobusy - objednává SST).

Rekapitulace činnosti zapojených učitelů do projektu

 1. Zapojení učitelé budou v rámci KA01 účastnit vzdělávacích aktivit k mechatronice.
 2. Zapojení učitelé budou v rámci pracovní náplně zajišťovat vyhodnocování zadaných úkolů žákům v rámci praktického výcviku ve středisku praxe formou zadávání a vyhodnocování praktických zadání žákům, budou provádět vyhodnocování testů. Budou žákům poskytovat zpětnou vazbu a zpracovávat měsíční evaluační zprávy( KA 02) - 200 hodin škola.
 3. Budou zpracovávat výcvikové (tréninkové) materiály pro praktický výcvik realizovaný ve středisku praxe ve spolupráci se zaměstnavateli a odborným supervizorem (KA 03). Tréninkové materiály bude nutné zpracovat v souvislosti s dodanými simulátory pro praktický výcvik mechatroniky - 200 hodin škola.
 4. Uvedené činnosti nebudou vykonávány v rámci běžného úvazku na škole, ale na základě uzavřené DPP s příjemcem.
 5. Učitelé se budou účastnit porad - pracovních setkání učitelů se supervizorem a dalšími členy RT.
 6. Měsíčně budou zpracovávat pracovní výkazy.