loga

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0011

Souhrnná informace o projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání 
Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Datum zahájení realizace: 01/09/2014

Datum ukončení realizace: 31/07/2015

Partneři projektu:

Do projektu byly zapojeny základní a střední školy Ústeckého kraje.

Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v 7mi oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší např.: vaření za účasti odborníka na zdravou výživu, pravidla silničního provozu, metody správného cvičení a protahování  za účelem dobré regenerace těla a poskytování první pomoci. Součástí aktivit je také exkurze do protidrogové vlakové soupravy „RevolutionTrain“ a dvoudenní výcvikové soustředění zaměřené na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.

7 oblastí aktivit, které projekt nabízí školám v Ústeckém kraji:

1)     ZDRAVÁ VÝŽIVA

Přímá práce se žáky:

 • Vaření zdravých jídel v hodinách za účasti odborníka, vydání minikuchařky, přednášky, pracovní listy.
 • Témata – příprava jednoduchých zdravých jídel, poruchy příjmu potravy: anorexie, obezita.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol – např. pyramida zdravé výživy

Pro pracovníky škol:

 • Školení personálu školní kuchyně, vaření zdravých jídel za účasti odborníka, návrhy optimalizace automatů na školách, vhodné složení potravin ve školních kantýnách, optimalizace spotřebního koše

2)     DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Přímá práce se žáky:

 • Pasivní výuka ve školách v hodinách, aktivní výuka na hřišti – témata: prevence rizikového chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu, řešení dopravních situací, ukázky nebezpečných dopravních situací, příprava na budoucí roli řidiče, postup v případě dopravní nehody apod.

3)     SPORT

Přímá práce se žáky:

 • Návštěva odborníka v hodinách tělocviku, ukázky alternativních sportů -témata : pohybový režim, vyváženost sportovních a odpočinkových aktivit, apod.
 • Vybavení drobným sportovním náčiním

Pro pracovníky škol:

 • Školení pedagogů / tělocvikářů – motivační hodnocení žáků vycházejí ze somatotypu žáka, posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování.

4)     PREVENCE

Přímá práce se žáky:

 • Návštěva odborníka v hodinách, využití interaktivních pomůcek – opilecké brýle, těhotenské břicho apod.
 • Témata – alkohol, drogy, odpovědné sexuální chování, rozhodovací dovednosti pro řešení, jak se nestát závislým, nebezpečný internet, násilné chování, dentální hygiena.
 • Exkurze „RevolutionTrain“ v Praze – návštěva vlakové soupravy.
 • Pracovní pomůcky do škol.

Pro pracovníky škol:

 • Workshop pro pedagogy / preventisty – setkání s odborníky, výměna zkušeností napříč školami apod.

5)     ZDRAVÍ

Přímá práce se žáky

 • Dvoudenní výjezdový pobyt s tematickým zaměřením na zdravý životní styl a dopravní výchovu
 • Témata – kombinace projektem řešených oblastí obohacená o pobyt v přírodě a zdravou stravu a odborníky

6)     PRVNÍ POMOC

Přímá práce se žáky:

 • Tematické DVD, pracovní listy apod., návštěva odborníka v hodinách – 1. pomoc.
 • Vybavení školy resuscitačním modelem

7)         ZDRAVÁ ŠKOLA

Pro pracovníky škol:

 • Workshop pro pedagogy na téma Zdravá škola – setkání s odborníky ze Státního zdravotního ústavu a KÚ Ústeckého kraje, výměna a přenos zkušeností ze škol zařazených do sítě „Škola podporující zdraví“.

Z REALIZACE PROJEKTU:

Žáci školy v rámci realizace projektu absolvovali kurzy první pomoci, za pomoci resuscitačního modelu si v praxi vyzkoušeli záchranu lidského života, v rámci protidrogové prevence se seznámili s tzv. Drogovým kufrem, absolvovali přednášku dopravní výchovy a přednášku o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

Pro sportovní vyžití žáků byly zakoupeny sportovní potřeby – např. volejbalové a basketbalové míče, koše, souprava na pétanque.