Jedná se o pilotní projekty škol, které mají pomoci se zaváděním ICT do výuky.

2004

Realizován projekt "Implementace počítačové grafiky a e-learningu do výuky odborných předmětů na střední škole".

2005

Realizovány celkem čtyři projekty, které přispěly výraznou měrou k zavádění ICT prostředků do výuky v odborných předmětech.

Projekt 0870P2005

Zkvalitnění teoretické výuky odborných předmětů prostřednictvím ICT

Projekt 0880P2005

Dovybavení učebny počítačové grafiky ICT prostředky pro rozšíření výuky počítačové grafiky

Projekt 1149P2005

Zavedení praktické výuky v oblasti počítačových sítí s využitím různých serverových produktů

Projekt 1164P2005

Multimediální pracoviště

2006

Schváleny byly dva projekty.

Projekt 0198P2006

Poprvé byl VOŠ a SPŠ Varnsdorf podán a schválen dvouletý pilotní projekt. Tento projekt s názvem "Workshop a jiné alternativní formy výuky humanitních předmětů" se zaměřuje na zkvalitnění výuky zábavnější formou, která vhodně doplní klasickou frontální výuku.

Projekt 0858P2006

Druhý projekt s názvem "Výuka přesné 3D digitalizace skutečných objektů" řeší možnost 3D digitalizace v předmětech nejen ryze technického rázu, ale umožňuje poznat a využít možností i v oblastech umělecko-průmyslových a grafických.