Investice do rozvoje vzdělávání

Název projektu: Učíme se za školou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.35/01.0015
Příjemce dotace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Partner: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace
Předpokládaný termín zahájení realizace: 01.01.2012
Předpokládaný termín ukončení realizace: 31.07.2014

Cílová skupina:

Primární – Žáci středních škol ve Šluknovském výběžku, především žáci učebních oborů školy příjemce a partnera. Řadí se mezi skupinu žáků se SVP. Celkem 120 žáků.
Sekundární – Pedagogičtí pracovníci obou škol, kteří se budou podílet na realizaci projektu formou tematické výuky na jednotlivých adaptačních kurzech a tvorbou náplně adaptačních kurzů.

Stručná charakteristika:

Základním cílem tohoto projektu je získání, upevnění a rozšíření základních návyků v oblasti hygieny, sociálních vztahů, vztahu k práci, vzdělávání, životnímu prostředí, získání základních dovedností v oblasti finanční gramotnosti a formování vhodných životních postojů z hlediska prevence sociálně-patologických jevů (návykové látky, kriminalita atd.).

Tohoto plánujeme dosáhnout realizací 4 na sebe navazujících pětidenních adaptačních kurzů, kde kromě tematické výuky budou zařazeny pracovní činnosti ve vytvořených skupinách a podpora aktivního trávení volného času, formování vztahu k vrstevníkům, formování skupiny a poznání sebe sama.

Celkové náklady v Kč: 9 827 256,00

Zdroje financování:

Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Jedná se o finanční prostředky, které jsou požadovány nad rámec rozpočtu organizace z rozpočtu Ústeckého kraje.

Přínos:

Primární cílovou skupinu tvoří žáci učebních oborů, kteří mají předpoklady zvolený učební obor dokončit. Vzhledem k rodinnému a sociálnímu prostředí, ve kterém vyrůstají, však nemají zakořeněny základní návyky ve vztahu ke vzdělávání a později k práci. Díky tomu ze statistik vyplývá, že více než 35 % z těchto studentů své vzdělání nedokončí. Dostanou se do koloběhu učební obor – úřad práce – nový učební obor – úřad práce…, což je celospolečenská katastrofa. Předkládaný projekt jim má napomoci vymanit se z tohoto koloběhu, dokončit zvolený učební obor a zvýšit tak svou uplatnitelnost na trhu práce.

Přínosem projektu tak pro tyto žáky bude vytvoření základních hygienických, sociálních a pracovních návyků, získání návyků při organizaci dne a volného času, získání nového pohledu na svou budoucnost co se týče vzdělání a zaměstnání, získání základní finanční gramotnosti a v neposlední řadě také získání nových sociálních vazeb.

Toto vše vybaví tuto mladou generaci pro lepší budoucí život, změní to jejich pohled na život současný a pomůže tak zlepšit aktuální stav v oblasti nezaměstnanosti a vzdělanosti v regionu Šluknovského výběžku. Pro sekundární cílovou skupinu, tedy pedagogické pracovníky škol, kteří se budou podílet na tematické výuce na adaptačních kurzech a na tvorbě programu kurzů, bude přínosem možnost naučit se pracovat se skupinou žáků se SVP a příležitost naučit se je motivovat ke správným návykům jak v profesním tak osobním životě. Tyto schopnosti poté využijí nejen při realizaci předkládaného projektu, ale také po jeho skončení v rámci běžné výuky na škole. Dále se naučí, jak správně připravovat adaptační kurzy, aby byly účelné, jaké aktivity zvolit, jak zajistit jejich financování apod. Tímto se rozšíří jejich znalosti a dovednosti a zvýší se jejich cena na trhu práce.

Klíčové aktivity: Projekt se bude realizovat v 8 klíčových aktivitách.

Kontaktní osoba: Václav Černohous, Ing., manažer projektu

Telefon: 606 802 172, 412 354 775

Email: v.cernohous@sosvdf.cz

Druh partnera: Partner s finančním podílem na příspěvku 2 638 320,00 CZK

Fotogalerie

 

Ing. Václav Černohous
manažer projektu

 

Projekt „Učíme se za školou“, r. č. CZ.1.07/1.2.35/01.0015
realizuje Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace 
se sídlem Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Partnerem projektu je Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, 
příspěvková organizace
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky