Maturity - Bratislavská

1. 9. 2023
#maturity #sš

Vážení žáci,

v přílohách naleznete důležité informace pro jarní a podzimní maturitní termín 2024.

Přihlašování na jarní maturitní termín 2024 probíhá v době od 15. 11. 2023 do 1. 12. 2023. Přihlásit se můžete u zástupce ředitele Ing. Miloše Říhy.

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2023/2024 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. 

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, §19a - Nahrazující zkouška z cizího jazyka, lze zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, nahradit výsledkem standardiované zkoušky podle ŠZ dokládající jazykové znalosti na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Důležité termíny:

  • 1. 12. 2023 – nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  • 31. 3. 2024 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
  • 31. 3. 2024 – termín pro odevzdání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem
  • 12. 4. 2024 od 13.00 – termín písemné práce z anglického jazyka
  • 15. 4. 2024 od 13.00 – termín písemné práce z českého jazyka a literatury
  • 22. – 25. 4. 2023 – konání praktických maturitních zkoušek
  • 2. května - 7. května 2024 - didaktické testy společné části

Ve Varnsdorfu dne 1. 9. 2023

Ing. Bc. Petr Kotulič, ředitel školy

Michal Bubílek 25. 9. 2023