Přijímací řízení SŠ 2023/2024

1. 11. 2022
#přijímacířízení #sš

Ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf, p. o. vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. a další kola přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených v přílohách níže.

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách (odkaz na MŠMT)

Kritéria přijímacího řízení

Poučení o právních následcích

Podle § 60g odst. 6  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole.

Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít   zpět zápisový lístek  uplatněný v   přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 (přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se § 62 nebo § 88 nevztahuje.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Oznámeno: Ve Varnsdorfu 1. 6. 2020

Výsledkové listiny

Michal Bubílek 9. 11. 2023