Podpora sociálně znevýhodněných žáků na škole

1. 9. 2023
#npo #npi

V rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků škola obdržela dotaci na projekt Podpora škol NPO - Varnsdorf (MSMT-24598/2023-7).

Realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu zvolených aktivit škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Projekt se zaměřuje na podporu žáků se sociálním znevýhodněním (ve vzdělávání slabších, ale i nadaných žáků), kteří jsou identifikováni na základě několika sledovaných oblastí (domácí prostředí, osvojený vyučovací jazyk, náročné chování, nízká motivace k učení nebo nízká účast na vzdělávání, nedostatečné naplnění psychických, fyzických nebo materiálních potřeb, nespolupracující zákonný zástupce).

Na základě vstupní analýzy potřeb si škola z katalogu nástrojů podpory zvolila tyto aktivity:

a) personální podpora škol při práci se sociálně znevýhodněnými žáky

 • A2 - posílení pozice speciálního pedagoga
 • A7 – 2 adaptační koordinátoři

b) přímá podpora žáků se sociálním znevýhodněním

 • B1 – pedagogická intervence – doučování
 • B4 - psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce
 • B6 - vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita;
 • B7 - zážitkové vzdělávací programy pro žáky
 • B8 - snídaňové kluby pro žáky
 • B9 - školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči žáků se sociálním znevýhodněním
 • B10 – hrazení dalších nákladů spojených se vzdělávání žáka se sociálním znevýhodněním B12 - prevence předčasného ukončení vzdělávání na střední škole

c) profesní rozvoj pedagogů 

 • C1 – DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání
 • C4 – stáže, vzájemná kolegiální podpora
 • C5 – supervize pro pedagogické pracovníky

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Michal Bubílek 16. 4. 2024