Předškolní a mimoškolní pedagogika

kód oboru 75-31-M/01
délka studia 4 roky
ukončení maturitní zkouška
zaměření Pedagogika, učitelství

Uplatnění absolventa

  • učitel, učitelka v mateřské škole
  • učitel, učitelka v přípravné třídě základní školy
  • pedagogický pracovník ve školních zařízeních – asistent pedagoga, školní
  • družina, školní klub, dům dětí a mládeže, dětský domov, výchovný ústav…
  • hospodář, hospodářka školského zařízení
  • pedagog volného času

Popis oboru

Žáci jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci a k zájmovým činnostem s dětmi a mládeží. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak rozvíjet klíčové kompetence dětí a mládeže; jak svoji práci hodnotit. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se žáci učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, které se jich týkají. Žáci budou umět připravovat projekty k výchově a vzdělávání dětí, tj. naplánovat a připravit činnosti pro děti, pak je organizovat a řídit v rámci svého pracoviště.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova k občanství. 

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím
působením na děti a mládež. Absolventi najdou uplatnění také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická
způsobilost, nebo mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

předmět1.2.3.4.
Český jazykvybránovybránovybránovybráno
Cizí jazykvybránovybránovybránovybráno
Základy společenských vědvybránovybránovybránonevybráno
Dějepisvybránonevybránonevybránonevybráno
Základy přírodních vědvybránovybránovybránovybráno
Matematikavybránovybránovybránovybráno
Matematikcké představynevybránonevybránovybránonevybráno
Literatura a uměnívybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchovavybránovybránovybránovybráno
Informační a komunikační technologievybránovybránonevybránonevybráno
Ekonomikavybránovybránonevybránonevybráno
Pedagogikavybránovybránovybránovybráno
Psychologienevybránovybránovybránovybráno
Pedagogická praxe průběžnánevybránonevybránovybránovybráno
Výtvarná výchova s didaktikouvybránovybránovybránovybráno
Dramatická výchova s didaktikouvybránovybránonevybránonevybráno
Hudební výchova s didaktikouvybránovybránovybránovybráno
Tělesná výchova s didaktikouvybránovybránovybránovybráno
Hra na hudební nástrojvybránovybránovybránovybráno
Didaktika pedagogických činnostínevybránonevybránovybránovybráno
Odborná praxevybránovybránovybránovybráno
Seminář ČJnevybránonevybránonevybránovybráno
Seminář CJ, Mnevybránonevybránonevybránovybráno
Seminář z TEV, VV, HVnevybránonevybránovybránovybráno