Bezpečnostně právní činnosti

kód programu 68-42-N/08
délka studia 3 roky (denní forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 2.500 Kč/rok
zaměření prevence kriminality, ochrana osob a majetku

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

Odborné kompetence absolventa

 • zvládat jednání s klientem
 • provádět právní činnosti
 • provádět kontrolní činnost
 • dbát o fyzickou a psychickou přípravu
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Možnosti uplatnění absolventa

 • krizoví manažeři ve státní správě
 • strážci národních parků
 • pracovníci městské (obecní) policie
 • pracovníci bezpečnostních agentur
 • bezpečnostní experti v bankách a spořitelnách
 • v soukromém sektoru (ochrana osob a majetku)
 • ve složkách IZS

Zaměření prevence kriminality

 • referent v různých orgánech státní správy a samosprávy
 • manažer preventivních aktivit
 • odborník a vedoucí pracovník u soukromých bezpečnostních služeb
 • odborný pracovník na úseku ochrany a obrany velkých objektů
 • referent v orgánech veřejné správy
 • odborný pracovník v krizových poradenských zařízeních
 • odborný pracovník v nevládních institucích
 • jako samostatný podnikatel na úseku komerční ochrany osob a majetku, detektivní služby
 • v řídících a organizátorských funkcích městské a obecní policie

Zaměření ochrana osob a majetku

 • pracovník na středním stupni úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve státní správě nebo samosprávě měst a obcí
 • odborník v rámci ozbrojených bezpečnostních a záchranných sborů (PČR, HZS, ZZS)
 • odborník na úseku krizového řízení v ostatních podsystémech bezpečnosti státu
 • odborník v rámci právnických subjektů
 • kontrolní pracovník v oblasti státní správy životního prostředí na správě NP či CHKO
 • absolvent najde uplatnění také ve funkci strážce národního parku nebo v dobrovolných strážích
 • pracovník v různých poradenských či konzultačních organizacích či firmách zaměřených na oblast ochrany životního prostředí
 • pracovník v různých poradenských či konzultačních organizacích či firmách zaměřených na oblast krizového řízení a ochranu obyvatelstva
 • samostatný podnikatel na úseku zpracování dokumentů, prodeje speciální techniky pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva
 • odborník v pojišťovnách zabývajících se pojišťováním pro případ vzniku mimořádných či krizových situací
 • odborník soukromých bezpečnostních služeb