Cestovní ruch

kód programu 65-43-N/01
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 4.000 Kč/rok

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím  programu a jeho představy o profesní dráze).

Odborné kompetence absolventa

 • zná současný politický systém a umí se v něm orientovat
 • systém právních norem a předpisů ve svém oboru
 • kategorie z oboru psychologie a sociologie
 • metody finanční kontroly v oblasti cestovního ruchu
 • obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a dodržování požární prevence
 • obecné a pro obor specifické zásady ochrany životního prostředí
 • cizí jazyk a dovede jej používat v odborné i osobní komunikaci

Uplatnění absolventa

 • průvodce
 • vedoucí cestovní kanceláře
 • úředník v oblasti cestovního ruchu
 • delegát cestovní kanceláře
 • podnikatel v oblasti cestovního ruchu
 • úředník v CHKO