Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

kód programu 23-41-N/08
délka studia 3 roky (denní i dálková forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 3.000 Kč/rok

Základní podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu je nutné, aby uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnil podmínky přijímacího řízení a doložil potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací řízení se uskuteční formou motivační pohovoru (zjištění zájmu a znalostí uchazeče o studium ve vybraném vzdělávacím programu a jeho představy o profesní dráze).

Odborné kompetence absolventa

 • zná cizí jazyk a dovede ho používat v odborné i osobní komunikaci
 • dorozumí se v běžném osobním i společenském styku
 • umí číst s porozuměním (i s použitím slovníku) odbornou literaturu
 • umí ústně komunikovat na odborné úrovni a používat odbornou terminologii svého oboru
 • zná platnou legislativu, platné normy a standardy v oblasti strojírenské výroby
 • dovede používat metody tvůrčího myšlení ve své profesi
 • umí používat matematické metody při řešení odborných úloh
 • umí využívat počítač pro řešení profesně-technických úkolů
 • zná princip činnosti elektrických strojů a základních prvků automatizace
 • zná základní principy regulace a její optimalizace
 • zná postupy pevnostních výpočtů strojních součástí
 • umí používat technické materiály
 • umí vytvořit technologický postup pro výrobu strojní součásti
 • umí číst a vytvořit program pro CNC obráběcí stroj pomocí ISO kódu a s využitím počítačových aplikací
 • umí vytvořit výkresovou dokumentaci s využitím počítačových aplikací ve 2D i 3D
 • umí vytvořit model strojní součásti s využitím počítačových aplikací ve 3D
 • umí ze 3D modelu vygenerovat NC kód pro řízení CNC obráběcího stroje
 • umí programovat a obsluhovat řídicí systémy strojů
 • umí provádět kontrolu a měření strojních součástí a různých fyzikálních veličin elektrické i neelektrické povahy

Možnosti uplatnění absolventa

 • strojírenský technolog
 • strojírenský technik
 • technolog NC a CNC strojů
 • programátor NC a CNC strojů
 • technik obchodně technických služeb
 • konstruktér
 • správce technických dokumentačních systémů
 • technickohospodářský pracovník v oblasti řízení strojírenské výroby
 • technický pracovník měrových středisek