Diplomovaná všeobecná sestra

kód programu 53-41-N/11
délka studia 3 roky (kombinovaná forma)
ukončení absolutorium, DiS.
školné 3.000 Kč/rok

Podmínky přijímacího řízení

  • splněné střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • motivační pohovor
  • zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání musí být lékařem potvrzeno v přihlášce. Musí zde být formulace: "Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb." Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vracena zpět k doplnění. Uchazeči budou přijati v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru. Stanovení rozsahu a obsahu přijímacích zkoušek je v pravomoci ředitele školy.

Popis vzdělávacího programu

Cílem vzdělávání je příprava kvalifikovaného pracovníka nelékařské profese, který bude schopen bez odborného dohledu poskytovat, organizovat a metodicky řídit ošetřovatelskou péči.
Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto vzděl. programu bez ohledu na obor předchozího studia.

Uplatnění

Zdravotní pracovník v nelékařských zdravotnických povoláních. Absolventi jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.